koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

Neo

Ett koncept som knyter samman hälso-, sjuk-, friskvård och personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR).

Neo
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

Vad har vi gjort?

Vi har tillsammans med vården utifrån en design thinking metodik utvecklat ett koncept för att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept och därigenom förbättrat möjligheterna till att fler blir mer fysiskt aktiva och att vården bättre kan bidra till en ökad fysisk aktivitet i samhället.


Varför har vi gjort det?

Fysisk aktivitet är en central del i att minska risken för livsstilssjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och frakturer. Fysisk inaktivitet har samtidigt identifierats som den av våra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.


Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett verktyg vården kan använda för att främja fysisk aktivitet. Dessvärre skrivs det endast ut i snitt 0,8 FaR per 1000 besök inom vården och metoden är idag starkt underutnyttjad. Detta är något vi ville ändra på med projektet NEO.


Vad har det resulterat i?

Projektet NEO har resulterat i ett koncept där Fysisk aktivitet på recept integreras i en digital lösning med fokus på monitorering hälsodata, kommunikation, nudging med såväl patienter, vården och friskvårdsaktörer på samma plattform. Detta har sedan designats genom en Mockup och systemstruktur.

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.